Press "Enter" to skip to content

#Zachodniopomorskie 17.01.22 ROLNICY przekazali POSTULATY Wojewodzie [zobacz]

Treść pisma przekazanego w dniu 17 stycznia 2022 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przez delegację rolników:

Szczecin, 17 stycznia 2022 roku

Sz. P.
Zbigniew Bogucki
Wojewoda Zachodniopomorski

Panie Wojewodo,
Zachodniopomorska Rada Województwa NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” uchwałą nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku, na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 1, 2, 3 Statutu NSZZ RI „Solidarność”, podjęła akcję protestacyjną na terenie województwa zachodniopomorskiego. Akcja protestacyjna prowadzona będzie od dnia 18 stycznia 2022 roku, do jej odwołania przez Zachodniopomorską Radę Wojewódzką NSZZ RI „Solidarność”.

Celem akcji protestacyjnej jest wyrażenie sprzeciwu wobec braku reakcji władz państwowych na gwałtownie pogarszającą się sytuację ekonomiczną rodzinnych gospodarstw towarowych w wyniku: pandemii, wieloletnich niekorzystnych warunków pogodowych, gwałtownego wzrostu kosztów produkcji rolnej oraz krzywdzącej towarowe gospodarstwa rodzinne polityki państwa.

Akcja protestacyjna na terenie województwa zachodniopomorskiego prowadzona będzie w formie zgromadzeń informacyjnych oraz wyjazdów pojazdów rolniczych na drogi publiczne.

Panie Wojewodo,

sytuacja w środowisku rolniczym województwa zachodniopomorskiego jest już tak napięta, że wymaga natychmiastowego podjęcia prac na szczeblu rządowym oraz regionalnym celem rozwiązania narastających problemów. W związku z powyższym domagamy się pilnego przyjazdu na Pomorze Zachodnie Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Henryka Kowalczyka. W przypadku nie podjęcia rozmów protest ulegnie eskalacji.

W załączeniu przesyłamy główne postulaty. Informujemy, że rolnicy zgłaszają kolejne, w tym dotyczące Krajowej Spółki Cukrowej, szkód łowieckich, czy ASF.


Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (17.01.2022 r.)

POSTULATY

1/ POLITYKA PAŃSTWA
Polityka państwa polskiego w obszarze rolnictwa musi uwzględniać specyfikę rolnictwa Polski Północnej i Zachodniej. Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, gospodarstwa rodzinne to gospodarstwa do 300 ha. Zdecydowanie przeciwstawiamy się różnicowaniu gospodarstw rodzinnych pod względem dostępu do mechanizmów wsparcia Unii Europejskiej. Rozwiązania przyjęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu nie mogą zagrażać suwerenności żywnościowej naszego kraju.

2/ TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA ROLNICTWA
Postulujemy pilne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań łagodzących ujemne skutki spowodowane pandemią, wieloletnimi niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz kryzysem wywołanym gwałtownym wzrostem kosztów produkcji rolnej.

3/ SUSZA W ROLNICTWIE
A) Zwracamy się do Rządu RP o pilne rozwiązanie problemu odszkodowań za skutki suszy w 2021 roku w województwie zachodniopomorskim. Żądamy, aby odszkodowanie wynosiło po 1000 złotych do hektara uprawy jarej i upraw strączkowych oraz po 700 złotych do hektara uprawy ozimej, przy czym łąki i pastwiska powinny być traktowane jak uprawy ozime.
B) Żądamy zmiany zasad definiowania zjawiska suszy i branie pod uwagę kumulacji wysokich temperatur w krótkim okresie czasu oraz innych czynników wpływających na obniżenie plonów.
C) Z powodu wadliwego funkcjonowania aplikacji suszowej żądamy, aby wszystkie wnioski złożone w aplikacji suszowej uznać za wnioski powyżej 30 procent strat w gospodarstwach.
D) Żądamy rozłączenia produkcji zwierzęcej od roślinnej przy obliczaniu skutków suszy.

4/ GOSPODAROWANIE ZIEMIĄ Z ZASOBU WRSP
A) Domagamy się dokonania w trybie pilnym zmian w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w sposób umożliwiający rozłożenie na okres do 25 lat zobowiązań wynikających z zakupu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
B) Domagamy się konsekwentnego wyegzekwowania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczących wyłączenia 30 procent dzierżawionych gruntów. Ziemia ta powinna zostać przekazana gospodarstwom rodzinnym w formie przetargów ograniczonych.

5/ HOLDING SPOŻYWCZY
Państwo ponosi odpowiedzialność za nieprzemyślaną prywatyzację przetwórstwa i zaopatrzenia w rolnictwie. W tej sytuacji, na zasadzie pomocniczości, powinno przejąć na siebie współodpowiedzialność za uporządkowanie sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych.
Zgodnie z zasadą pomocniczości, poprzez spółki skarbowe, państwo powinno wspierać organizację przetwórstwa i zaopatrzenia rodzinnych gospodarstw rolnych. O kondycji finansowej gospodarstw powinny decydować dochody wynikające z wysokości i jakości produkcji rolnej. Opowiadamy się za zagwarantowaniem wpływu rolników na działanie przyszłego holdingu rolno-spożywczego poprzez udziały lub przedstawicielstwo w radach nadzorczych.

6/ UBEZPIECZENIA ROLNICZE
Domagamy się pilnego wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Istotą jego powinno być identyfikowanie źródeł ryzyka w gospodarstwach rolnych, edukacja rolników w zakresie dobierania właściwych instrumentów zarządzania ryzykiem oraz działanie Państwa (wsparcie) w zakresie zapobiegania ryzykom oraz łagodzenia jego skutków.

Fot. KPRWZ