Press "Enter" to skip to content

NOWE LINIE* – kierunki działań Stowarzyszenia PRACA na ROLI w 2022 roku

Odpowiadamy, w danym nam czasie, za powierzoną nam ziemię. Zależy nam na tworzeniu wspólnoty opartej na gospodarowaniu oraz zasadach solidarności*. Przedmiotem naszej szczególnej troski jest przyszłość towarowych gospodarstw rodzinnych jako gwaranta zakorzenienia narodowego na obszarze Polski północnej i zachodniej i gwaranta zachowania suwerenności żywnościowej kraju. Będziemy wspierali działalność edukacyjną, oświatową, doradczą i naukową. Ważnym obszarem działalności będzie krzewienie idei spółdzielczości na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego.

PRACA na ROLI to: ZIEMIA, ROLNIK, ŻYWNOŚĆ. Działamy na rzecz rozwoju umiejętności uprawy roli, hodowli zwierząt oraz wytwarzania żywności. W 2022 roku oraz w latach następnych planujemy realizować nasze działania w oparciu o pięć domen:

GOV – współpraca z administracją i środowiskami politycznymi
Ziemia, woda, Zielony Ład (środowisko), zarządzanie ryzkami w rolnictwie, krajowa grupa spożywcza (holding), bankowość oraz dialog, to główne kierunki naszej aktywności w ramach domeny GOV. Zadania będziemy realizować we współpracy z naszymi partnerami. ZIEMIA – w 2022 roku, mija 10 rocznica rozpoczęcia protestów rolników w obronie Polskiej Ziemi, w tym 77 dniowego protestu na Wałach Chrobrego w Szczecinie. W związku z powyższym w lutym 2022 r., planujemy zorganizowanie konferencji w trakcie której dokonana zostanie ocena efektów zmian zasad gospodarowania gruntami Zasobu WRSP oraz szans i zagrożeń dla towarowych gospodarstw rodzinnych związanych ze zmianami WPR. Systematycznie prowadzimy monitoring w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Własności Rolnej Skarbu Państwa na Pomorzu Zachodnim. WODA – naszym celem jest współpraca z Wodami Polskimi w oparciu o konkretne studia przypadków, celem analizy możliwości korzystania z wody w gospodarstwach rolnych. Działać będziemy na rzecz wprowadzenia rozwiązań prawnych sprzyjających retencjonowaniu wód oraz racjonalnej gospodarce wodnej. ZIELONY ŁAD (środowisko) – od października 2021 roku współtworzymy interdyscyplinarny zespół roboczy, którego celem jest analiza skutków Europejskiego Zielonego Ładu na Pomorzu Zachodnim w rolnictwie, handlu, TSL, energetyce oraz przemyśle chemicznym. ZARZĄDZANIE RYZYKAMI W ROLNICTWIE – polskie rolnictwo potrzebuje systemowych rozwiązań, między innymi, w zakresie ubezpieczeń. Planujemy wspierać działania naszych partnerów na poziomie ogólnokrajowym w relacji z administracją oraz środowiskami politycznymi. Planujemy akcje informacyjne oraz szkoleniowe na Pomorzu Zachodnim. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA (HOLDING) – Planujemy wspierać działania naszych partnerów na poziomie ogólnokrajowym w relacji z administracją oraz środowiskami politycznymi. Zabiegać będziemy o stworzenie sieci podmiotów gospodarczych działających w ramach holdingu na Pomorzu Zachodnim. Utworzenie i sprawne funkcjonowanie holdingu jest, w naszej ocenie, jednym z najważniejszych zadań państwa w zakresie stabilizacji sytuacji towarowych gospodarstw rodzinnych w Polsce. BANKOWOŚĆ – naszym celem jest działanie na rzecz wprowadzenia modelu organizacji bankowości dla rolnictwa (bank rolny), uwzględniającego jego specyfikę, w tym wolniejszy obrót pieniądza oraz ryzyko związane z warunkami atmosferycznymi. W 2022 r. planujemy rozpoczęcie współpracy z bankami na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz wspieranie działań naszych partnerów na forum ogólnopolskim. DIALOG – to działanie na rzecz powołania ustawowo Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie z udziałem przedstawicieli rolników, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, handlu, bankowości, administracji oraz środowiska naukowego w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa. Współpracować będziemy z Zespołem Konsultacyjnym ds. Rolnictwa działającym przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.

COM – współpraca z otoczeniem gospodarczym
KLASTER ROLNICZY I OGRODNICZY – kontynuacja działań na rzecz powołania na Pomorzu Zachodnim klastra rolniczego i ogrodniczego. ŻYWNOŚĆ – działanie na rzecz odbudowania bezpośrednich relacji na linii rolnik – konsument. Realizacja projektów, których celem jest zachowanie i rozwijanie umiejętności wytwarzania żywności. HANDEL – wspieranie współpracy rolników z przetwórcami, dystrybutorami i sieciami handlowymi. SPÓŁDZIELCZOŚĆ – edukacja na rzecz spółdzielczości w szkołach i w środowisku rolniczym. ENERGIA – promocja działań i projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych. NAWOZY – działanie na rzecz współpracy rodzinnych gospodarstw rolnych z krajowymi producentami nawozów oraz środków ochrony roślin.

ORG – współpraca ze związkami zawodowymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi
NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” – współpraca z Zachodniopomorską Radą Wojewódzką NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” – działania wspierające realizację zadań statutowych. NSZZ “Solidarność” – realizacja zadań, których celem jest wspieranie współpracy pomiędzy NSZZ RI “Solidarność” na Pomorzu Zachodnim oraz NSZZ “Solidarność”. RUCH LUDOWY – współpraca na forum ogólnokrajowym z organizacjami o celach i zadaniach zbieżnych z celami i zadaniami Stowarzyszenia PRACA na ROLI. Współtworzenie ogólnokrajowego ruchu organizacji, których cele są zbieżne z celami i kierunkami działań wskazanymi w Karcie Gospodarstw Rodzinnych (https://pracanaroli.pl/index.php/2019/01/01/karta-gospodarstw-rodzinnych/).

INFO – tworzenie infrastruktury informacyjnej dla interesariuszy
Stowarzyszenie PRACA na ROLI wspiera rozwój infrastruktury informacyjnej na potrzeby komunikowania się środowisk rolniczych z ich otoczeniem. Zależy nam na wspieraniu relacji na linii wieś i miasto. Wykorzystywane narzędzia: gazeta, Facebook, MS Teams, strona WWW oraz serwer SMS.

EDU – działalność edukacyjna, oświatowa, doradcza oraz naukowa
ZACHODNIOPOMORSKI KONGRES WSI – Stowarzyszenie PRACA na ROLI jest organizatorem kongresu, który zaplanowano na 2022 rok. Zależy nam na współtworzeniu interdyscyplinarnej platformy działającej na rzecz promocji i rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na Pomorzu Zachodnim. Planujemy, że tematem przewodnim pierwszego kongresu jest przyszłość hodowli ziemniaka. SZKOŁA LIDERÓW – naszym celem jest wspieranie procesu kształcenia liderów NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” oraz współpracujących ze stowarzyszeniem organizacji w ramach szeroko pojętego RUCHU LUDOWEGO. NOWE LINIE – to współpraca z jednostkami naukowymi, szkołami oraz ekspertami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa. Zależy nam na rozwijaniu współpracy liderów środowiska rolniczego ze światem akademickim oraz nauczycielami kształcącymi rolników i ogrodników. LEKCJA z ROLNIKIEM #ziemia #rolnik #żywnośc – to projekt edukacyjny realizowany w szkołach i przedszkolach we współpracy z rolnikami. W 2022 r. naszym celem będzie opracowanie konspektów, przygotowanie pomocy dydaktycznych, zrealizowanie szkoleń oraz realizacja zajęć pilotażowych w wybranych szkołach i przedszkolach. HISTORIA – realizacja zajęć w środowisku rolniczym i w szkołach z historii ruchu ludowego. Opracowanie wspomnień oraz materiałów archiwalnych związanych z historią NSZZ RI “Solidarność” na Pomorzu Zachodnim.

* NOWE LINIE – hasło pochodzi od nazwy miejscowości Nowe Linie w powiecie pyrzyckim na Pomorzu Zachodnim. Powstaje tutaj Stacja Doświadczalna Oceny Odmian Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych. Nasze środowisko zabiega o realizację tego projektu. W dobie rolnictwa precyzyjnego, ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz zmian klimatycznych na znaczeniu zyskuje właściwy dobór odmian. SDOO w Nowych Liniach, obok innych podmiotów okołorolniczych w naszym regionie, w tym Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, ma stać się miejscem wyznaczającym nowe kierunki i standardy pracy w rolnictwie. Nowe Linie, to współpraca środowiska naukowego, administracji oraz środowiska rolniczego.

* „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności.” (za: Św. Jan Paweł II, Gdańsk 1987).