Press "Enter" to skip to content

[25.03.20] Polska – Czechy. Rolnik na granicy w czasach pandemii. Interwencja Związku w MSZ i MRiRW

Tomasz Ognisty, przewodniczący Opolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” interweniuje w sprawie ustalenia zasad przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej przez rolników (prace polowe). Wcześniej działanie w sprawie podjęli Senator RP Ewa Gawęda oraz Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, płk SG Adam Jopek (zobacz).

T. Ognisty zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilne podjęcie rozmów z Ministerstwem Rolnictwa Republiki Czeskiej w sprawie umożliwienia przekraczania polskim rolnikom granicy państwowej celem wykonywania prac agrotechnicznych na użytkach rolnych znajdujących się po czeskiej stronie. Z podobnego prawa winni mieć możliwość korzystania także rolnicy czescy w Polsce. Na przykład w związku z zaopatrzeniem w nawozy, czy środki ochrony roślin.

Regulacje prawne, w czasie pandemii koronawirusa CONVID-19, zarówno w Polsce, jak i w Czechach wyłączają z ograniczeń kwarantanny rolników. Możemy dzięki temu dbać o jeden z ważniejszych filarów bezpieczeństwa narodowego, jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe.

Wykonywanie prac polowych, w obecnym czasie, związane jest z kalendarzem prac agrotechnicznych, których nie można zrealizować w późniejszych terminach. Wjazd na teren pól nie jest związany z kontaktem rolnika z osobami postronnymi. Przejazd przez granicę państwową mógłby być każdorazowo zgłaszany przez rolnika służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w Polsce i Czechach.

W związku z powyższym związek zawodowy rolników poprosił o pilną interwencję polskich służb państwowych u swoich odpowiedników po stronie czeskiej. Rolnictwo winno być traktowane, w relacji międzynarodowej (Wspólnotowej), jak transport towarów. Zadanie może okazać się o tyle łatwe, gdyż Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej informuje na swojej stronie, powołując się na rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych wydane na podstawie rezolucji Rządu Republiki Czeskiej nr 203 z dnia 13 marca 2020 r. oraz na podstawie rezolucji Rządu Republiki Czeskiej z dnia 19 marca 2020 r., że rolnicy w strefach przygranicznych mogą uprawiać swoje pola po obu stronach granicy (zobacz). Odpowiedzi na pytania rolników na stronie MR RCz (zobacz). Pytania dotyczyły, między innymi, gospodarstw na granicach czesko-austriackiej i czesko-niemieckiej.

Red.

Fot. domena publiczna