Press "Enter" to skip to content

Jan Białkowski nowym wiceministrem rolnictwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, wręczył 28.01.2020 r. Janowi Białkowskiemu akt powołania na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowy członek Kierownictwa pracował ostatnio w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego. Wcześniej był między innymi zastępcą dyrektora w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim, kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektorem Biura Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, dyrektorem Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych oraz dyrektorem Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie.

Ma również bogate doświadczenie praktyczne w rozwiązywaniu problemów rolnictwa wynikające z prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego oraz wieloletniej działalności społecznej w strukturach NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” i samorządu rolniczego.

Podsekretarz stanu Jan Białkowski jest absolwentem Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie. W ministerstwie będzie odpowiadał za kwestie dotyczące finansów, gospodarki ziemią oraz hodowli i ochrony roślin.

Wcześniej minister Jan Krzysztof Ardanowski podziękował podsekretarzowi stanu Rafałowi Romanowskiemu, który zakończył pracę w ministerstwie.

Kompetencje

1. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Finansów, Departamentu Gospodarki Ziemią oraz Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, w szczególności dotyczące:

 • planowania i dysponowania środkami finansowymi w częściach budżetowych 32, 33 i 35 oraz środkami finansowymi pochodzącymi z funduszy UE przeznaczonymi na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rynków rolnych,
 • projektowania rozwiązań systemowych oraz stosowania instrumentów finansowych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
 • systemu zbierania danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) oraz działalności agencji łącznikowej do spraw FADN,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • gospodarki ziemią i wspierania przemian struktury agrarnej,
 • rewindykacji nieruchomości rolnych,
 • ochrony gruntów rolnych,
 • geodezji rolnej,
 • melioracji i inżynierii wodnej,
 • kształtowania infrastruktury technicznej wsi,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym koordynacji spraw związanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne,
 • zestawiania potrzeb jednostek podległych lub nadzorowanych na niektóre wydatki majątkowe,
 • hodowli roślin i nasiennictwa,
 • ochrony roślin i jakości zdrowotnej materiału biologicznego,
 • ochrony zasobów genowych oraz roślin zmodyfikowanych genetycznie,
 • środków ochrony roślin, nawozów i nawożenia,
 • udziału Polski w pracach organów UE tworzących prawo wspólnotowe w zakresie spraw fitosanitarnych,
 • koordynacji spraw związanych z zarządzaniem azotanami w środowisku rolniczym;

2. określa zadania do realizacji oraz nadzoruje ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Biura Administracyjno-Budżetowego w zakresie budowy, eksploatacji i wdrażania systemów e-administracji i innych systemów związanych z informatyzacją administracji rządowej w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

3. nadzoruje działalność:

 • Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,
 • Krajowej Stacji Chemiczno – Rolniczej,
 • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Gospodarki Ziemią, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin.

Źródło: 1. Komunikat MRiRW 2. Informacja na stronie MRiRW