Press "Enter" to skip to content

Powiat choszczeński – KRONIKA ROLNA. Temat: 18 lat sprzedaży ziemi z Zasobu WRSP

Jak przebiegała sprzedaż nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa na Pomorzu Zachodnim w ciągu ostatnich 18 lat? Zaczynamy od powiatu choszczeńskiego.

Powiat choszczeński. Ogólna powierzchnia gruntów gospodarstw rolnych w powiecie choszczeńskim wynosi 67 121 ha, co stanowi 50,56 proc. powierzchni całego powiatu. Najwięcej gruntów rolnych znajduje się w gminach Choszczno (26,29 proc.) i Pełczyce (21,41 proc.), a najmniej w gminie Drawno (10,7 proc.). W powiecie choszczeńskim w 2010 roku funkcjonowało 2816 gospodarstw rolnych. 2178 prowadzi działalność rolniczą. Największy udział w liczbie gospodarstw mają gospodarstwa o wielkości do 1 ha (1160 gospodarstw, najwięcej w gminie Choszczno – 425) oraz 1-5 ha (658, najwięcej w gminie miejskiej Choszczno – 197). Najmniejszy udział cechuje gospodarstwa o wielkości 10-15 ha (193 gospodarstwa). Najwięcej gospodarstw o takiej powierzchni znajduje się w gminie Bierzwnik (55 gospodarstw) oraz gminie Choszczno (49). Gospodarstwa o wielkości powyżej 15 hektarów stanowią 20,28 proc. wszystkich gospodarstw. (za: Strategia Rozwoju Powiatu Choszczeńskiego na lata 2016 – 2030).

Spójrzmy na dane z jednej z gmin. W Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 – 2020 (źródło: bip.choszczno.pl) przedstawiono ogólne zestawienie gospodarstw rolnych na terenie gminy w podziale na ich położenie. Wynika z niego, iż najwięcej gospodarstw znajduje się w miejscowości Choszczno (253), we wsi Zamęcin (116), a także wsi Suliszewo (87) i Piasecznik (84). Natomiast największa powierzchnia w ha wszystkich użytków rolnych znajduje się w Choszcznie (1239,5 ha), we wsi Zamęcin (1192,8 ha), Kołkach (1034,2 ha) oraz Raduniu (810,0 ha).

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 – 2020 (bip.choszczno.pl)

W Strategii Rozwoju Gminy Choszczno z 2008 roku (s. 42) zapisano także, że „rolnictwo na terenie Gminy Choszczno odznacza się niskim poziomem rozwoju infrastruktury, oraz technicznego wyposażenia gospodarstw rolnych. Do najważniejszych czynników naturalnych wywierających decydujący wpływ na produkcję rolną, jej strukturę i wydajność zaliczyć należy warunki klimatyczne i glebowe, rzeźbę terenu oraz stosunki wodne. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej widać rozwój większych gospodarstw rolnych. Małe gospodarstwa nie inwestują w swój rozwój z uwagi na brak kapitału własnego potrzebnego do zaangażowania w planowane inwestycje.”

W 2019 roku możemy jedynie napisać “co byłoby, gdyby…”. Jak rozwijałyby się małe gospodarstwa rolne w gminie Choszczno, gdyby gospodarowanie ziemią rolną realizowano w oparciu o wieloletnie dzierżawy (10 lat), wspierające rozwój gospodarstw rodzinnych kryteria przetargów ograniczonych i urealnione wysokości czynszów dzierżawnych, a nie sprzedaży ziemi z Zasobu, jak miało to miejsce do 2015 roku? Powierzchnia w hektarach użytków rolnych w 2008 roku wynosiła w gminie Choszczno 12 572, 98. Liczba gospodarstw rolnych to 1222. W 2000 roku na 521,9 ha w powiecie choszczeńskim 443,1 ha z Zasobu WRSP trafiło, w ramach jednej umowy, do podmiotu fizycznego z grupy 300-500 ha w gminie Choszczno. W 2004 r. 193,1 ha nabywa podmiot fizyczny z grupy 100-300 ha. W 2005 roku podmiot fizyczny z grupy 300-500 ha kupuje 435,2 ha. W 2012 roku 188,1 ha trafia do podmiotu fizycznego z grupy 100-300. Cztery podmioty kupiły, w ramach czterech zawartych umów, ogółem 1259,5 ha ziemi z Zasobu na terenie gminy Choszczno w latach 2010-2019, co daje 10 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych gminy. W tym czasie (2010-2019) z Zasobu WRSP na terenie gminy Choszczno sprzedanych zostaje 5832,3 ha. Z tego 1259,5 ha trafia do wspomnianych 4 podmiotów. Na terenie gminy mamy 1222 gospodarstwa. Nawet jeśli odejmiemy od ogólnej liczby gospodarstwa o wielkości do 1 ha (425), to warto się zastanowić co z resztą?

Co się zmieniło? Dzierżawa stała się podstawową formą gospodarowania nieruchomościami. Poniższe grafiki obrazują efekt zmiany polityki państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu choszczeńskiego (2012 – 2019 (9.2019)).

W październiku 2019 roku NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” na Pomorzu Zachodnim wystąpił do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie z wnioskiem w sprawie udostępnienia danych liczbowych dotyczących sprzedaży nieruchomości rolnych z ZWRSP w części podległej OT KOWR w latach 2000 – 2019 z podziałem na lata, powiaty oraz gminy, podmioty fizyczne i prawne ze wskazaniem powierzchni i ilości zawartych umów. To oczywiście część informacji, ale od czegoś trzeba zacząć.

Prezentowane poniżej dane OT KOWR w Szczecinie (6.11.2019), ujęte w formie kroniki, wymagają oczywiście szczegółowej analizy i odnoszą się tylko do części rzeczywistości gospodarowania ziemią rolną na terenie powiatu choszczeńskiego. Możemy jednak prześledzić, jaką politykę względem gospodarstw rolnych realizowało państwo oraz jego administracja.

KRONIKA ROLNA POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO.
Temat: 18 lat sprzedaży ziemi z Zasobu WRSP

W 2000 roku w powiecie choszczeńskim podpisano 12 umów na sprzedaż nieruchomości rolnych. W ręce nowych właścicieli trafiło 521,9 ha. W grupie podmiotów fizycznych tylko jedna z umów wiązała się ze sprzedażą aż 443,9 ha nieruchomości. Ziemia trafiła do gospodarstwa z grupy 300-500 ha. Kolejne dwie umowy, w grupie podmiotów fizycznych, podpisano na 34,7 ha i 36,2 ha. Razem 70,9 ha trafiło do gospodarzy z grupy 20-50. Pozostałe osiem umów dotyczyło dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 6 hektarów w grupie 2-5 i sześciu umów tj, czterech umów (grupa 0-1) na łączną powierzchnię 0,4 ha w gminie Choszczno, jedną umowę na 0,1 ha w gminie Pełczyce i jedną umowę na 0,4 ha w gminie Recz. W 2000 roku jedną umowę podpisano z osobą prawną (przedział 0-1) na powierzchnię 0,3 ha. Jak sytuacja wygląda w kolejnych latach?

W 2001 roku państwowa ziemia idzie w ręce 72 nowych właścicieli. Łącznie sprzedanych zostaje kolejnych 542,7 ha. Z 72 zawartych umów 33 dotyczą działek o łącznej powierzchni 7,6 ha, a nabywającymi są podmioty fizyczne z grupy 0-1. W grupie 1-2 mamy kolejnych 6 umów na łączną powierzchnię 10,4 ha. Pojawia się ruch w przedziałach podmiotów fizycznych 2-5, 5-10, 10-20, 20-50, 50-100. Podpisano 31 umów na łączną powierzchnię 467,4 ha. Podmioty prawne nabyły, w 2001 roku w powiecie choszczeńskim, dwie nieruchomości. Podmiot z przedziału 10-20 nabył 10,1 ha, a podmiot z przedziału 20-50 47,4 ha nieruchomości rolnych.

2002 rok. Z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do nowych właścicieli trafia 1434,7 ha. Podpisano 84 umowy sprzedaży. Podmiot prawny z grupy 300-500 nabywa 301,2 ha. Kolejny z grupy 50-100 84,9 ha. Jak dodamy do tego umowę z podmiotem fizycznym z grupy 100-300 na 143 ha, to tylko do 3 podmiotów trafia 529,1 ha. Ziemia trafia do podmiotów fizycznych w przedziałach: 2-5 w ilości 23,2 ha (6 umów), 5-10 w ilości 46,9 ha (6 umów), 10-20 w ilości 122 ha (8 umów), 20-50 w ilości 447,8 ha (13 umów), gdzie w grupie 20-50 w gminie Choszczno podpisano cztery umowy na łączną powierzchnię 152,7 ha, w gminie Drawno jedną umowę na 30,3 ha, w gminie Krzęcin 3 umowy na łączną powierzchnię 79,2 ha, w gmine Pełczyce 3 umowy na łączną powierzchnię 102,4 ha i w gminie Recz dwie umowy na łączną powierzchnię 83,1 ha. W grupie podmiotów fizycznych 50-100 do czterech gospodarstw trafiło łącznie 246,6 ha. Z 84 umów sprzedaży 42 dotyczyły łącznej powierzchni 16,7 ha i zawarto je z podmiotami fizycznymi w grupach 0-1 i 1-2.

Z 1332,9 ha sprzedanych z Zasobu w powiecie choszczeńskim w 2003 roku 1218,2 ha trafia do podmiotów fizycznych z grup: 10-20 (12 umów – razem 167,7 ha), 20-50 (21 umów – razem 647,8 ha), 50-100 (6 umów – razem 402,7 ha). Z podmiotami prawnymi, w 2003 roku, podpisano trzy umowy na łączną powierzchnię 40,7 hektara. Natomiast 22 umowy podpisano z podmiotami fizycznymi z grup 0-1 i 1-2 na łączną powierzchnię 8,6 ha.

2004. Państwo sprzedaje z Zasobu w powiecie choszczeńskim 950,6 ha. Zawarto 69 umów. Z tego, w ramach jednej umowy, podmiot fizyczny z grupy 100-300 nabywa 193,1 ha. Pięć podmiotów fizycznych z grupy 50-100 nabywa łącznie 273,8 ha. Osiem umów podpisanych jest w grupie 20-50 na łączną powierzchnię 274,4 ha. Swój areał powiększa także 8 podmiotów z grupy 10-20 na łączną powierzchnię 116,5 ha. 13 umów zawarto w grupach 0-1, 1-2 i 2-5 na łączną powierzchnię 35,1 ha. Udział podmiotów prawnych, w powiecie choszczeńskim w 2004 roku, wynosi 46,8 ha (jedna umowa – podmiot prawny z grupy 20-50).

2005. Z Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa do nowych właścicieli trafia 1634,7 ha. Zawarto 104 umowy. Z tego do podmiotów prawnych trafia 57,9 ha (dwie umowy). Wśród podmiotów fizycznych wyróżnia się umowa zawarta z gospodarstwem z grupy 300-500. Do gospodarstwa trafia, w 2005 roku, kolejne 435,2 ha. Dwa gospodarstwa (podmioty fizyczne) z grupy 50-100 powiększają swój areał o 82,6 ha i 66,6 ha. 23 umowy na łączną powierzchnię 765,5 ha zawierają podmioty fizyczne z grupy 20-50. W grupach 5-10 i 10-20 podpisanych zostaje 14 umów na łączną powierzchnię 172 hektarów. W grupie 0-1 i 1-2 podpisano 53 umowy na łączną powierzchnię 25,7 ha. W grupie 2-5 podmiotów fizycznych zawartych zostaje 9 umów na łączną powierzchnię 29,3 ha.

2006. Podmioty prawne zakupiły, w powiecie choszczeńskim, 3,1 ha w ramach dwóch umów (podmioty z grup 0-1 i 2-5). Łącznie, w powiecie w 2006 roku, rozdysponowano w formie sprzedaży 1410,4 ha. Zawarto 117 umów. 879,3 ha trafiło do podmiotów fizycznych z grupy 20-50 (25 umów), w tym w gminie Bierzwnik zawarto 4 umowy na łączną powierzchnię 121,9 ha, w gminie Choszczno 10 umów na łączną powierzchnię 352,6 ha, w gminie Drawno 5 umów na łączną powierzchnię 201,6 ha, w gminie Krzęcin 2 umowy na łączną powierzchnię 61,7 ha, w gminie Pełczyce 3 umowy na łączną powierzchnię 97,3 ha oraz 1 umowę w gminie Recz na 44,3 ha. 243,4 ha, w ramach 3 umów, trafiło do podmiotów fizycznych z grupy 50-100. W grupie 10-20 podpisano 10 umów na łączną powierzchnię 144,7 ha. Natomiast 65,5 ha trafiło do podmiotów z grupy 5-10 (10 umów). 55 umów na łączną powierzchnię 36,4 ha zawarto z podmiotami fizycznymi z grup 0-1 i 1-2.

2007. Z Zasobu WRSP na terenie powiatu choszczeńskiego sprzedanych zostaje 1665,5 ha. Zawarto 92 umowy. W tym z podmiotami prawnymi dwie, jedną na 38,3 ha (w grupie 20-50). Drugą na 98,4 ha (w grupie 50-100). 1150,7 ha trafia do podmiotów fizycznych z grupy 20-50. Zawarto 33 umowy. Najwięcej ziemi sprzedano, w grupie 20-50, w gminie Recz (516,2 ha – 15 umów) oraz w gminie Choszczno (372,8 ha – 10 umów). 136,8 ha trafia do dwóch podmiotów fizycznych w grupie 50-100. 122,5 ha, w ramach 7 umów, sprzedano w grupie 10-20. Natomiast 10 umów podpisano w grupie 5-10 na łączną powierzchnię 69,8 ha. Podmioty fizyczne z grup 0-1, 1-2 i 2-5 zakupiły, w 2007 r., łącznie 48,9 ha (38 umów).

2008. Powiat choszczeński. Na terenie gminy Pełczyce sprzedanych zostaje 576,1 ha. Z tego 498,3 ha kupuje podmiot prawny z grupy 300-500. Pozostały areał trafia do podmiotu fizycznego z grupy 20-50 (37,2 ha), na 32,2 ha podpisano umowy z podmiotami fizycznymi z grupy 10-20, 6,4 ha trafiło do dwóch podmiotów fizycznych z grupy 2-5, pozostały areał w gminie Pełczyce w 2008 roku rozdysponowano w grupach 0-1 i 1-2 (2,2 ha – 4 umowy). Spójrzmy na cały powiat choszczeński. 2008 rok, to sprzedanych 2196,7 ha w ramach 138 umów. Najwięcej nieruchomości rolnych zakupiły podmioty fizyczne z grupy 20-50. Łącznie, w ramach 21 umów, 1010 ha. Najwięcej ziemi sprzedano, w grupie 20-50, w gminach Choszczno (433,5 ha – 12 umów) oraz gminie Recz (356,8 ha – 9 umów). Poza tym pięć umów zawarto w grupie 50-100 podmiotów fizycznych na łączną powierzchnię 388,4 ha. Do gospodarstw z grupy 10-20 trafiło 151,6 ha (10 umów), a do grup 2-5 i 5-10 łącznie 104,7 ha. Podmioty fizyczne z grup 0-1 i 1-2 nabywają, w ramach 72 umów, 43,8 hektara.

2009. Podmiot fizyczny z grupy 300-500 nabywa w gmine Krzęcin 431,3 ha nieruchomości rolnych z Zasobu. W tej samej gminie podmiot fizyczny z grupy 50-100 w ramach jednej umowy kupuje 90,1 ha. Podpisano także umowę, w gminie Krzęcin, z podmiotem fizycznym z grupy 10-20 na nabycie 16,4 ha, z grupy 5-10 na nabycie 9,3 ha. W grupach 0-1 i 1-2, na terenie omawianej gminy, zawarto łącznie 9 umów na całkowitą powierzchnię 4,3 ha. Jak wygląda sytuacja w powiecie choszczeńskim w 2009 roku? Rozdysponowanych w formie sprzedaży zostało łącznie 1475,9 ha. Podpisano 92 umowy. Z podmiotami prawnymi zawarto cztery umowy na łączną powierzchnię 11 hektarów. Najwięcej ziemi trafia do podmiotów fizycznych z grupy 20-50 łącznie 579,9 ha. Zawarto 17 umów. Najwięcej, dla tej grupy, w gminie Pełczyce – 10 umów na łączną powierzchnię 327,6 ha. 131,4 ha trafiło do podmiotów fizycznych z grupy 10-20. Zawarto 9 umów.

2010. Gmina Krzęcin. Do sprzedaży z Zasobu przeznaczono na terenie gminy 621,3 ha. Podpisano 11 umów. Jedną zawarto z podmiotem fizycznym z grupy 300-500 ha na powierzchnię 498,3 ha. Kto jeszcze nabył ziemię z gminy Krzęcin? Trzy umowy na łączną powierzchnię 102,5 ha zawarły podmioty fizyczne z grupy 20-50. Z grupy 10-20 podmiot fizyczny nabył 17,2 ha, a w grupie 2-5 podpisano umowę na sprzedaż 2,2 ha. Podpisano jeszcze 5 umów na łączną powierzchnię 1,1 ha w grupie 0-1. W powiecie choszczeńskim, w 2010 roku, sprzedano łącznie 1252,7 ha. Podpisano 90 umów. Z podmiotami prawnymi jedną na powierzchnię 7,2 ha (w grupie 5-10). 53 ha trafiły do podmiotu fizycznego z grupy 50-100 ha. Natomiast 476,9 ha, w ramach 14 umów, rozdysponowano wśród podmiotów fizycznych z grupy 20-50. 114,7 ha trafiło do podmiotów z grupy 10-20 ha (7 umów). 62,6 ha zakupiły podmioty fizyczne z grupy 5-10 ha (8 umów). Podmioty fizyczne z grup 2-5 ha, 1-2 ha i 0-1 ha nabyły łącznie 40,1 ha (58 umów).

2011. Na terenie gminy Bierzwnik sprzedano podmiotowi prawnemu z grupy 100-300 nieruchomości rolne o powierzchni 292,4 ha. W grupie 100-300 ha podmiotów fizycznych zawarto dwie umowy na 155,3 ha w gminie Drawno i 137,8 ha w gminie Recz. W grupie 50-100 ha (podmiotów fizycznych) podpisano dwie umowy. Pierwszą na 56,8 ha w gminie Choszczno, drugą na 50,2 ha w gminie Pełczyce. Pięć podmiotów zakupiło w 2011 roku na terenie powiatu choszczeńskiego 692,5 ha z 1428,2 ha. Łącznie zawarto 124 umowy. Poza wskazanym podmiotem prawnym z terenu gminy Bierzwnik nieruchomości rolne na terenie powiatu nabyły podmioty prawne z grupy 10-20 (łącznie 72 ha – 5 umów), 5-10 ha (9,6 ha – 1 umowa) i 0-1 ha (1,1 ha – 2 umowy). W grupie 20-50 (podmioty fizyczne) podpisano 14 umów na łączną powierzchnię 406 ha. Natomiast do grupy 10-20 ha trafiło 157,7 ha. Zawarto 11 umów. Pozostałe grupy (podmioty fizyczne): 5-10, 2-5, 1-2, 0-1 to łączna powierzchnia 89,4 ha i 86 umów sprzedaży.

2012. Podmiot prawny (z grupy 100-300 ha) z gminy Krzęcin kupuje 216,1 ha. Podmiot fizyczny z gminy Recz (grupa 300-500 ha) nabywa 337,1 ha. Kolejny podmiot fizyczny (grupa 100-300 ha) nabywa 188,1 ha. Tylko te trzy podmioty nabyły łącznie w 2012 roku na terenie powiatu choszczeńskiego 741 ha nieruchomości rolnych z Zasobu WRSP z 1818 ha sprzedanych. W grupie 50-100 ha podpisano dwie umowy o łącznej powierzchni 154,6 ha. 592,5 ha trafiło do podmiotów fizycznych z grupy 20-50 ha. W tej grupie podpisano 20 umów, 12 (na 343,7 ha) w gmine Choszczno. W tej samej gminie 110,7 ha trafiło do 8 podmiotów z grupy 10-20 ha. Łącznie w grupie 10-20 ha (podmioty fizyczne) rozdysponowano 151,1 ha (11 umów). W grupach 5-10, 2-5, 1-2, 0-1 rozdysponowano łącznie 93,1 ha (70 umów). Poza wskazanym wcześniej podmiotem prawnym (216,1 ha) ziemię w tej grupie podpisało 6 podmiotów na łączną powierzchnię 85,4 ha.

2013. W powiecie choszczeńskim sprzedanych zostaje 2103,6 ha z Zasobu. Podpisano 120 umów. Najwięcej nieruchomości rolnych rozdysponowano wśród podmiotów fizycznych (grupa 20-50 ha) łącznie 1363,5 ha. W tej grupie zawarto 48 umów z czego najwięcej w gminie Drawno na łączną powierzchnię 448,8 ha (16 umów) oraz 19 umów w gmine Pełczyce na łączną powierzchnię 482,7 ha. 189,5 ha trafia do podmiotów fizycznych z grupy 50-100 ha (3 umowy). Natomiast 261,6 ha rozdysponowanych zostaje w grupie 10-20 ha. Do grupy 5-10 ha trafia 85,6 ha (11 umów). Podmioty fizyczne z grup 2-5, 1-2, 0-1 podpisują 37 umów na łączną powierzchnię 31,9 ha. Podmioty prawne w 2013 roku na terenie powiatu choszczeńskiego nabyły 171,6 ha (3 umowy, w tym jedna na 163,8 ha w gminie Krzęcin – w grupie 100-300 ha).

2014. Podpisano 57 umów na sprzedaż 1181,8 ha. Do podmiotu prawnego trafiło 399,1 ha. To umowa zawarta z podmiotem z grupy 300-500 ha. Podmiot fizyczny z grupy 100-300 ha nabywa nieruchomość rolną o powierzchni 122,4 ha. 219,3 ha trafia do trzech podmiotów fizycznych z grupy 50-100 ha. Osiem umów zawarto w grupie 20-50 na łączną powierzchnię 219,6 ha. 120,4 ha trafia do dziewięciu podmiotów fizycznych z grupy 10-20 ha. W grupie 5-10 ha rozdysponowano łącznie 69,5 ha (9 umów). 26 umów zawarto z podmiotami fizycznymi z grup 0-1, 1-2, 2-5. Na łączną powierzchnię 31,3 ha.

2015. Rok przełomowy w obrocie nieruchomościami rolnymi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Pod koniec 2015 roku Koalicja PO-PSL przegrywa wybory parlamentarne. Rząd Zjednoczonej Prawicy, odpowiadając na postulaty i protesty NSZZ Rolników Indywidualnych “Solidarność” oraz popierających związek organizacji (2012-2015), zmienia zasady gospodarowania ziemią rolną w Polsce. Dzierżawa staje się podstawową formą gospodarowania nieruchomościami rolnymi z Zasobu. W 2015 roku widać jeszcze działania związane ze sprzedażą ziemi. Na 968,6 ha sprzedanych nieruchomości rolnych w powiecie choszczeńskim z Zasobu i na 67 podpisanych umów, trzy umowy z podmiotami prawnymi wybijają się na pierwszy plan. Pierwsza umowa z podmiotem z grupy 500-1000 ha na 531,1 ha i dwie kolejne z podmiotami z grupy 100-300 ha na łączną powierzchnię 239,1 ha. Z podmiotami prawnymi zawarto, w tym czasie, jeszcze trzy umowy na łączną powierzchnię 3,3 ha. Jak wygląda sprzedaż ziemi w grupie podmiotów fizycznych? W grupie 20-50 podpisano trzy umowy na łączną powierzchnię 89,4 ha. W grupie 10-20 ha jedną na 17 ha. Cztery umowy w grupie 5-10 ha na łączną powierzchnię 29,8 ha. 12 umów na łączną powierzchnię 37,9 ha w grupie 2-5 ha i 41 umów w grupach 1-2 i 0-1 na łączną powierzchnię 21,1 ha.

2016. Podmioty fizyczne z grupy 0-1 ha zakupiły 0,5 ha. Podpisano 6 umów. W grupie 1-2 ha sprzedano 1,6 ha (1 umowa). Podmiot fizyczny z grupy 2-5 ha nabył 2,8 ha. W grupie 1-2 ha podmiotów prawnych sprzedano 1,7 ha. Razem: 10 umów na 6,6 ha razem.

2017. W powiecie choszczeńskim sprzedano podmiotom fizycznym z grupy 0-1 5,1 ha (21 umów). W grupie 1-2 ha sprzedano 2,9 ha (2 umowy). Razem 23 umowy na 8 hektarów.

2018. W grupie 0-1 ha (podmioty fizyczne) zawarto 18 umów na łączną powierzchnię 6,4 ha. W grupie 1-2 ha sprzedano 12,1 ha (8 umów). Razem 26 umów na 18,5 ha.

2019. Informacja OT KOWR w Szczecinie z dnia 6.11.2019 r. 26 umów zawartych z podmiotami fizycznymi w grupie 0-1 ha na łączną powierzchnię 7,2 ha. W grupie 1-2 ha zawarto 6 umów sprzedaży na 8,2 ha ogółem. Razem 32 umowy na łączną powierzchnię 15,5 ha.

Opracowanie na podstawie danych OT KOWR w Szczecinie udostępnionych 6.11.2019 r.

Sah. (13.11.2019)
Fot. domena publiczna