Press "Enter" to skip to content

Rolnik ocenia i decyduje. Okres nawożenia do 30 listopada

Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW odpowiedział na zapytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wydłużenia do 30 listopada terminu stosowania nawozów na gruntach ornych. „Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia tj. do 30 listopada.

W piśmie Ministerstwa do Prezesa KRiR p. Wiktora Szmulewicza, czytamy między innymi, że „Aby uwzględnić pewne niespodziewane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie działalności rolniczej, przepisy ust. 3 rozdziału 1.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) – tzw. programu azotanowego. – umożliwiają podmiotom, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, dokonanie nawożenia w terminach późniejszych niż te określone w Tabeli I programu azotanowego, jednak nie później niż do dnia 30 listopada. Możliwość ta ma zastosowanie m.in. w przypadku nadmiernego uwilgotnienia gleby lub wystąpienia suszy rolniczej, którą obserwowaliśmy w 2019 r.”

Dalej czytamy, że „przepis ust. 3 rozdziału 1.3 programu azotanowego nie wymaga wydania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowej zgody. Producent rolny samodzielnie ocenia, uwzględniając panujące lokalnie niekorzystne warunki pogodowe, czy istnieje potrzeba dłuższego okresu nawożenia tj. do 30 listopada. „

Źródło: RP ZIR Goleniów (8.11.2019 r.)