Press "Enter" to skip to content

Zachodniopomorskie #suszaROL. Powierzchnia 413 000 hektarów. Straty – ponad 500 milionów zł. Informacja ZODR

Na terenie województwa zachodniopomorskiego dobiega końca szacowanie szkód wywołanych suszą. Według raportu z dnia 29.10.2019 r. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskiem powołano 112 komisji gminnych. Powierzchnia upraw dotkniętych klęską suszy to ponad 413 000 hektarów. Szacunkowa wartość strat wynosi prawie 518 mln złotych.

W związku wieloma pytaniami na temat procedur szacowania strat wywołanych zjawiskami atmosferycznymi oraz przewidzianej pomocy dla producentów rolnych w 2019 r. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje:

Komisja Europejska zatwierdziła w dniu 25 września 2019 r. pod nr SA.55378 (2019/XA) Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, określony w uchwale nr 86/2019 Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego dobiega końca szacowanie szkód wywołanych suszą. Według raportu z dnia 29.10.2019 r. Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskiem powołano 112 komisji gminnych. Powierzchnia upraw dotkniętych klęską suszy to ponad 413 000 hektarów. Szacunkowa wartość strat wynosi prawie 518 mln złotych.

Komisje szacujące szkody powstałe w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w składzie co najmniej 3 osoby – pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz pracownicy samorządu sporządzają ostatnie protokoły, zgodnie z wytycznymi MRiRW oraz w oparciu o monitoring suszy z IUNG w Puławach.

Protokoły dla producentów rolnych są scalane województwem, powiatem, gminą oraz sumowane są wszystkie szkody które wystąpiły w gospodarstwie, susza, huragan, grad, deszcz nawalny.

W przypadku kilkukrotnego uszkodzenia tej samej uprawy wysokość każdej następnej szkody ustala się z uwzględnieniem wysokości poprzednio ustalonych szkód w skali całego gospodarstwa rolnego w odniesieniu do średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. W kolejnym protokole wysokość szkód powinna zostać pomniejszona o szkody wykazane w poprzednich protokołach w odniesieniu do tej samej uprawy rolnej.

Komisje działają w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie przepisów zamieszczonych na stronie
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne?fbclid=IwAR0DeJ63WmFm7k3FXqDzto3TA7EhDoXdAJZk_m3h74GIp7wIPy0NRW4wvVA

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – definicja suszy – ujemny bilans wodny (KBW) tzw. kategoryzacja występowała niezmiennie od wielu lat. Czyli musi być spełniony warunek wykazanie suszy przez IUNG w Puławach. Komisje muszą obowiązkowo weryfikować podatność i rośliny znajdujące się na konkretnych mapach.

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 21 marca do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego (KBW) poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Szkody powstałe w wyniku suszy można więc szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza.

W przypadku jednak, gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk, nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych, czyli np. zbożach.

SMSR – System monitoringu suszy rolniczej ma za zadanie wskazać obszary na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce.

Monitoring suszy składa się z 14 raportów, na dzień 30.09.2019 opublikowany został 14-ty i jednocześnie ostatni raport w tym roku dotyczący suszy. W protokołach komisji zgodnie z wytycznymi zawarte są tylko te rośliny i kategorie gleb, które są w monitoringu uwzględnione i wskazują wystąpienie zjawiska suszy co najmniej w jednym z raportów.

O wystąpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych i glebowych. W Systemie Monitoringu Suszy warunki meteorologiczne powodujące suszę są określane za pomocą klimatycznego bilansu wodnego KBW wyraża różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną.

System zawiera aplikacje komputerowe integrujące dane meteorologiczne potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb. Informacje dotyczące wystąpienia suszy – w postaci dekadowych raportów – są przekazywane Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikowane w serwisie internetowym.

Raporty są publikowane na stronach http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/ i ogłaszane w dzienniku urzędowym MRiRW

Serwis jest prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Zachodniopomorskiem są 32 stacje meteorologiczne ujęte w systemie SMSR.

Brak jest bowiem możliwości szacowania szkód w przypadku kategorii gleb oraz gatunku roślin, dla których wg raportu nie ma wskazania wystąpienia suszy (SMSR system monitoringu suszy na stronie internetowej IUNG).

Pozostałe definicje szkód

Deszcz nawalny, jeśli powstaną wskutek deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4. Jeśli natomiast nie ma możliwości ustalenia tego współczynnika, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.

Przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Huragan – oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody. Pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu.

Powódź – oznaczają szkody powstałe wskutek: a) zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących, b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich

Grad – oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu

Piorun – oznaczają szkody, będące następstwem wyładowania atmosferycznego, pozostawiającego bezsporne ślady tego zdarzenia, potwierdzonego dokumentem z Policji lub Straży Pożarnej lub Powiatowego Inspektora Weterynarii w przypadku zwierząt gospodarskich, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim.

Ujemne skutki przezimowania – oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od dnia 6 7 1 grudnia do dnia 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Lawinę – oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota

Obsunięcie się ziemi – oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez: a) zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie; b) usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach.

Orzecznictwo sądów powszechnych opiera się na ocenie biegłych. Sądy stwierdzają, iż autorytetem w sprawie uprawy roślin w Polsce jest IUNG czyli instytucja która określa suszę rolniczą w Polsce oraz instytucja specjalizująca się w prowadzenie porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi, COBOR http://www.coboru.pl/

Środowiska Rolnicze rokrocznie są zapraszane do prac związanych ze zmianą wytycznych oraz formularza protokołu. W MRiRW są organizowane spotkania z udziałem przedstawicieli urzędów wojewódzkich, przedstawicieli komisji. Zainteresowani mogą wnosić swoje uwagi.

Na podstawie sporządzonych przez komisje szacujące protokołów rolnicy mogą składać wnioski o pomoc do ARiMR na formularzu dostępnym na stronie https://www.arimr.gov.pl/susza-pomoc-kleskowa.html zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi terminem naboru, wnioski o pomoc rolnicy mogą składać w terminie – 03 października do 15 listopada 2019.
(jeżeli zajdzie uzasadniona potrzeba to dyr. ZODR w Barzkowicach zwróci się do ministra z prośbą o przesunięcie terminu naboru)

WARUNEK KONIECZNY – trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów.

Protokół oszacowania szkód sporządza się wyłącznie na formularzu udostępnionym na stronie internetowej resortu rolnictwa.

Komisje przekazują protokół do wojewodów po weryfikacji i podpisaniu, protokoły wracają do komisji i są wydawane rolnikom.

Rolnicy którzy chcą skorzystać z pomocy proszeni są składać wypełnione wnioski wraz z protokołem do ARiMR w biurach powiatowych. Nie złożenie wniosku w terminie skończy się brakiem możliwości uzyskania pomocy. Jeżeli będą braki we wnioskach rolnicy będą wzywani do ich usunięcia braków lub dostarczenia brakujących dokumentów np. – protokołu.

ARiMR dopuszcza złożenie wniosku bez protokołu, jednak w przypadku jego braku po wprowadzeniu wniosku do systemy, zarejestrowaniu rolnik będzie wzywany w ciągu 7 dni od dostarczenia wezwania i ma 7 dni na usunięcie braków i dostarczenie protokołu.

W przypadku gdy producent rolny nie zgadza się z protokołem ma prawo złożyć swoje uwagi do protokołu.

Komisja jest zobowiązana sporządzić protokół z oszacowania wszystkich szkód, które wystąpiły w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej (tj. w uprawach, zwierzętach i środkach trwałych) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wojewody, drugi dla producenta rolnego.

Każdy przypadek może być indywidualny ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Komisje powinny brać pod uwagę wszystkie pokosy w łąkach i raporty IUNG, pełny monitoring aby wyszacować rzeczywiste straty. Komisja powinna być na polu, w uprawie, na łące itd. Jeżeli komisja była na polu, widziała uprawę to komisja może ponownie przeanalizować sytuację. Producent rolny może złożyć na protokole swoje uwagi. Jeżeli Rolnik nie podpisał protokołu to też może złożyć odwołanie.

Warto też wiedzieć, iż komisja powinna złożyć wojewodzie protokół z szacowania w terminie 30 dni od oszacowania szkód. Natomiast w przypadku protokołów zbiorczych – w terminie 45 dni.

Rolnik ma prawo złożyć kolejny wniosek o doszacowanie strat jeżeli protokół został sporządzony gdy jeszcze trwał monitoring i susza się pogłębiła lub wystąpiły szkody w przypadku łąk i pastwisk w ostatnim pokosie.

Komisja powinna uwzględnić wszystkie poniesione i nieponiesione koszty przez rolnika.
Zakup pasz i nieponiesione koszty Protokół powinien zawierać m.in. daty: oszacowania szkód, wystąpienia szkód oraz zgłoszenia wystąpienia szkód a także uwzględniać również takie informacje, jak: powierzchnia gospodarstwa rolnego, w tym powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód, informacje o zakresie i wysokości szkód, kwota uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, wielkość średniej rocznej produkcji, kwota obniżenia dochodu.

Na protokole powinny także znaleźć się informacje o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód, np. koszty związane z zakupem pasz. Ten zakup musi jednak wynikać z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie. Ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych z powodu suszy, gradu itp.

Proces szacowania jeszcze w niektórych przypadkach trwa, jeszcze niektóre rośliny są na polu.

Komisja będzie wzywać rolników w celu wyjaśnienia tych, którzy się nie zgadzają protokołami, jeżeli wnosili swoje uwagi, to ich prawo wnosić uwagi.

Komisja będzie udzielała wyjaśnień, np. dlaczego komisja im wpisała zero w uprawie. Trzeba wszystkim rolnikom wyjaśniać zasady szacowania i ubiegania się o pomoc.

Wielkość prowadzonej produkcji ustala się na podstawie danych rolnika (jeśli dane takie rolnik posiada, komisja może pomóc, niech rolnicy przedstawią np. faktury, szacunki, notatki wykażą udokumentują straty. bądź w oparciu o dane dla danego regionu z systemu FADN. Dla każdej z metod wyliczenia wielkości produkcji przewidziano odrębne formularze protokołów.

W przypadku gdy członkowie komisji szacującej straty nie podpisali protokołu to będą wzywani, każdorazowo Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej, Powiatowej i wojewódzkiej będą wzywać indywidualnie członków komisji, komisje będą analizować indywidualnie sytuację.

Pomoc będzie udzielana na każdy hektar upraw dotkniętych np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić:

• 1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej;
• 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej;
• 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej;
• 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.

Ubezpieczenie upraw obowiązkowe
Artykuł 10c ustawy o ubezpieczeniu upraw wskazuje, że rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. W dalszej części ustawa stanowi, że obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw od co najmniej jednego z wyżej wymienionych ryzyk. (z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz wieloletnich użytków zielonych)

Warunek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym niezbędny do otrzymanie pełnej pomocy do upraw.

Komisje wypełniając protokół powinna wpisać datę wystąpienia szkód

Należy pamiętać o prawidłowym określeniu powierzchni upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód.

Dane te będą niezbędne przy określaniu spełnienia warunku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Istotne jest prawidłowe wskazanie zarówno daty wystąpienia szkód, jak i powierzchni upraw w tym dniu, gdyż w konsekwencji rzutuje to na wielkość pomocy, jaka może zostać udzielona poszkodowanemu.

W protokole pozycja całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym powinna być zgodna z wnioskiem o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, który jest składany dla całego gospodarstwa rolnego. Przy czym należy zauważyć, iż powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód nie musi być tożsama z powierzchnią z wniosku o płatności, gdyż w dniu wystąpienia szkód część upraw może być już zebrana z pola lub jeszcze niezasiana.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR.
Aktualnie producenci rolni, po oszacowaniu strat spowodowanych przez suszę, i inne poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń – mogą ubiegać się o:

  1. Kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej. Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy, mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Warunkiem uruchomienia linii kredytów jest oszacowanie strat – przez komisję powołaną przez wojewodę – w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia skutków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50 proc. poniesionych wydatków.
  2. Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z suszą.
  3. Udzielenie przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę – pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz pomocy w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia w całości lub w części bieżących składek.
  4. Zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz przyznanie ulg w opłatach czynszu, a także umorzenie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody.
  5. Udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość prowadzonej produkcji rolnej. W przypadku gdy producent rolny nie może przedstawić kompletnych danych niezbędnych do wszystkich wyliczeń w protokole, wyliczenia przeprowadza się na podstawie danych dla danego regionu FADN Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dane te są dostępne, podobnie jak wzory protokołów, na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa w zakładce „Niekorzystne zjawiska atmosferyczne – pomoc”.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne?fbclid=IwAR2yPX6fsZ3DqyFMc-vtcE_GpVJrUi289xQIgfuHw_5RM-LQBwG7Ni42gUc

Instytucje określające pogodę w Polsce oraz stacje pogodowe

W systemie monitoringu suszy rolniczej wykorzystywane są dane z punktów
pomiarowych:
– Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW),
– Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU),
– Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR)
– Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB).

Dane są sprawdzane i w razie potrzeby dokonywana jest ich korekcja (wynika to np. z awarii przyrządu z powodu zapchania się deszczomierza spowodowane kurzem, owadami, liśćmi itp.).

Dlatego w celu wyznaczenia poprawnej wartości meteorologicznej w większości stacji są zainstalowane po 2 deszczomierze oraz 2 czujniki temperatury powietrza.

Dane meteorologiczne ze wszystkich punktów pomiarowych są umieszczane w bazie danych, która zawiera elementy niezbędne do obliczenia ewapotranspiracji potencjalnej (ETP) oraz klimatycznego bilansu wodnego (KBW) takie jak:
• średnia dekadowa temperatura powietrza (dane ze stacji synoptycznych i stacji ODR oraz stacji automatycznych IUNG-PIB),
• średnia dekadowa wilgotność względna powietrza (dane ze stacji synoptycznych i stacji ODR oraz stacji automatycznych IUNG-PIB),
• średnia dekadowa prędkość wiatru (dane ze stacji synoptycznych i stacji ODR oraz stacji automatycznych IUNG-PIB),
• suma dekadowa usłonecznienia (dane ze stacji synoptycznych i stacji ODR oraz stacji automatycznych IUNG-PIB),
• suma dekadowa opadu atmosferycznego (dane ze stacji synoptycznych, stacji automatycznych
IUNG-PIB, stacji meteorologicznych COBORU oraz stacji meteorologicznych ODR).

W systemie monitoringu suszy rolniczej w Polsce wykorzystywane są dane z:
– 59 stacji synoptycznych IMGW (stacji meteorologicznych I i II rzędu sieci pomiarowoobserwacyjnej),
– 480 posterunków opadowych IMGW,
– 39 stacji meteorologicznych COBORU,
– 55 stacji automatycznych IUNG-PIB,
– 33 stacji Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

W Polsce wykorzystywane są dane z 666 punktów pomiarowych, to jest więcej o 133 punkty niż w 2017 roku.

Przedmiotem działalności Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki (prowadzenie 55 stacji meteorologicznych w Polsce oraz tworzenie komputerowej bazy danych o pogodzie, prowadzenie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce.)

Kierownik IUNG jest : dr hab. Andrzej Doroszewski prof. IUNG-PIB tel.81 4786 750 , Sekretariat: tel: 81 4786 752 FAX: 81 4786 759 http://www.iung.pulawy.pl/

Dyrekcja IMGW-PIB: Dyrektor https://www.imgw.pl/
dr Przemysław Ligenza
Jednym z zadań IMGW jest prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy pomocy podstawowych sieci stacji i posterunków oraz sieci pomiarowych specjalnych.

Wytyczne szacowanie strat dostępne https://zodr.pl/download/wydawnictwo/BR-szacowanie-szkod.pdf

Opracowanie: Adam Lucjan Kalinowski, Dyrektor ZODR (fot. ZODR)