Press "Enter" to skip to content

ŁOBEZ: Solidarność RI zwraca uwagę Wojewody na nieprawidłowości w wyborach ZIR [12.08.19]

Szczecin, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Szanowny Pan
Tomasz Hinc
Wojewoda Zachodniopomorski

Szanowny Panie Wojewodo,

Z uwagi na wynikające z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, uprawnienia do nadzorowania na podstawie kryterium zgodności z prawem działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, pragniemy zwrócić Pana uwagę na nieprawidłowości jakie mają miejsce w procesie wyborczym jej nowych władz.

Zgodnie z § 29 ust. 1 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, Zarząd izby rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie rady powiatowej izby rolniczej przesyłając imienne powiadomienia o terminie i miejscu tego posiedzenia za pomocą listów poleconych wysłanych do każdego członka rady powiatowej izby rolniczej co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Stosownie do powyższych zapisów Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwołał pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Łobeskiego na godz. 10:00, dnia 09 sierpnia 2019 r.. Posiedzenie miało się odbyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Łobzie, jednak na godzinę przed posiedzeniem członkowie Rady Powiatowej otrzymali SMS-em informację o odwołaniu posiedzenia i wyznaczeniu nowego jego terminu na dzień 16 sierpnia 2019 r. Mimo to 5 z 9 członków Rady Powiatowej, wątpiąc prawdziwość informacji, stawiło się na wyznaczone w zawiadomieniu pisemnym miejsce i termin.

W związku z powyższym nasze wątpliwości budzi zarówno prawidłowość odwołania posiedzenia w dniu 09, a przede wszystkim zwołania posiedzenia w dniu 16 sierpnia 2019 r., w konsekwencji prawidłowość uzyskania mandatów na Walne Zgromadzenie ZIR przez Przewodniczącego Rady Powiatowej i Delegata na Walne Zgromadzenie. Pewnym jest natomiast, że takie postępowanie godzi w powagę i wiarygodność samorządu rolniczego oraz jego mandat do reprezentowania środowiska rolniczego.

Z wyrazami głębokiego szacunku.

Przewodniczący
Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej
NSZZ RI „Solidarność”

(-) Edward Kosmal