Press "Enter" to skip to content

Obradowała Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” [15.06.19]

Susza – pomoc klęskowa, woda – mała retencja, gospodarowanie ziemią rolną, szkody łowieckie, dostęp do rynków, zdrowa żywność, program białkowy, sytuacja na rynkach paszowych, ASF, ubezpieczenia w rolnictwie, pomoc prawna, sytuacja gospodarstw ekologicznych, tzw. ustawa odorowa, program azotanowy, Wspólna Polityka Rolna UE, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, modernizacja gospodarstw, dofinansowanie do wapnowania gleb, problem GMO, wybory do samorządu rolniczego, edukacja i nauka w rolnictwie, sytuacja emerytowanych rolników, relacje ze światem polityki, czy utworzenia holdingu rolno-spożywczego, to tematy które omawiano w trakcie posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w dniu 15 czerwca 2019 roku w Węgorzynie. Gościem ZRW był Poseł na Sejm RP, p. Artur Szałabawka (PiS).

Wnioski, które przekazano władzom krajowym Związku w dniu 17.06.2019 r.:

Temat: PROGRAM BIAŁKOWY. WNIOSEK – podjęcie działań przez Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w sprawie wprowadzenia regulacji ustawowych w zakresie Narodowego Celu Wskaźnika Białkowego.

Temat: PRAWO w ROLNICTWIE. WNIOSEK – podjęcie działań przez Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” celem utworzenia, przy współpracy ze środowiskiem akademickim oraz przedstawicielami administracji państwowej oraz partnerów społecznych, Komisji Kodyfikacji Prawnej w obszarach ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ. Wypracowanie rozwiązań, wskazanie obszarów problemowych oraz zabezpieczenie środków na omawiany cel (praca komisji, opracowania, konferencje, projekty regulacji prawnych) mogłoby nastąpić w efekcie współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poza działaniem na poziomie krajowym wnioskujemy o podjęcie działań na poziomie związkowym, którego celem będzie świadczenie pomocy prawnej rolnikom – członkom NSZZ RI „Solidarność”.

Temat: ZAKUP ZIEMI ROLNEJ – PROBLEM SPŁATY RAT. WNIOSEK – do Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” o podejmowanie działań, w związku z wcześniej podjętą uchwałą, na rzecz wprowadzenia regulacji umożliwiających przeniesienie oraz wydłużenie okresu spłat rat z tytułu zakupu ziemi rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych. Sprawę prosimy potraktować jako priorytetową.

Temat: UBEZPIECZENIA w ROLNICTWIE. WNIOSEK – do Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia korzystnych regulacji w zakresie ubezpieczeń w rolnictwie, w tym podjęcie działań w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W ocenie Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” obecnie obowiązujące rozwiązania w tej dziedzinie nie sprawdzają się. Stąd też został przyjęty postulat wprowadzenia ubezpieczeń powszechnie obowiązujących w zakresie upraw i zwierząt w instytucji asekuracyjnej typu non-profit.

Temat: USTAWA ODOROWA. WNIOSEK – Zachodniopomorska Rada Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” wnioskuje o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian w projekcie ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej (tzw. ustawy odorowej). Projekt regulacji, w obecnym kształcie, zagraża funkcjonowaniu gospodarstw z produkcją zwierzęcą.

Temat: PROGRAM AZOTANOWY. WNIOSEK – „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. Program azotanowy) nałożył na gospodarstwa rolne szereg obowiązków związanych, przede wszystkim, z gospodarowaniem i nawożeniem nawozami zawierającymi azot. Wprowadzenie regulacji jest dużym obciążeniem pod względem biurokratycznym.

Temat: EMERYTOWANI ROLNICY. WNIOSEK – do Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” o podjęcie działań zmierzających do zmiany regulacji prawnych w zakresie statusu emerytowanych rolników. Obecnie emerytowany rolnik, po zdaniu gospodarstwa i uzyskaniu świadczenia emerytalnego, nie ma prawa do działalności rolniczej w żadnej formie (w tym w ograniczonym zakresie).

W trakcie posiedzenia Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” omówiono także wnioski przekazane w styczniu br. przez Radę Regionalną Związku w Koszalinie Prezydium Rady Krajowej Związku. Dotyczyły one, między innymi:

  • podjecie działań na forum europejskim w zakresie wyrównania dopłat rolniczych,
  • interwencja władz w związku ze skandaliczną sytuacją hodowców w Polsce, prowadzącą do bankructwa branży i wyłączenia jej z gospodarki narodowej. Zebrani uzupełnili wypowiedzi poprzez liczne wystąpienia i postulaty w zakresie organizacji rynku rolno –spożywczego, faktyczne skrócenie dostaw, sprzedaży bezpośredniej, w tym sprzedaży sztuk hodowlanych, dopuszczenie uboju w zakresie gospodarstwa, wznowienie skupu na rezerwy celowe kraju,
  • w związku z nasiloną populacją dzików wnioskowano o skuteczną depopulację dzików ograniczającą szkody łowieckie na polach i jako ochrona przed zakażeniem ASF. Po zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i sposobów asekuracji wnioskujemy o skuteczną bioasekurację , nadzór nad sprowadzanymi surowcami w formie pasz jak i gotowych produktów, ponieważ największy odsetek zakażeń ASF powodowany jest w głównej mierze działalnością człowieka. Zwiększenie środków na zabezpieczenie i skuteczna ochrona w zakresie odtworzenia potencjału produkcji trzony na terenach zagrożonych ASF,
  • bardzo ważnym i koniecznym postulatem jest zwiększenie środków na edukację, podnoszenie umiejętności i wdrażanie innowacji technologicznych wśród rolników,
  • W związku z obligatoryjnością przynależności rolników do Izb Rolniczych i łamanie celów statutowych tj. pkt 3, 5, 6, 8 § 6 tej organizacji poprzez zaniedbywanie i nienależyte reprezentowanie rolników wnosimy o zmianę refundacji organizacji rolniczych, zniesienie obligatoryjnego, niezgodnego z konstytucją finansowania z podatku rolnego tylko i wyłącznie Izb Rolniczych i stworzenie możliwości zaistnienia i reprezentacji innych organizacji, które będą mogły uzyskać finansowanie w przypadku realizacji zadań statutowych, zgodnych z interesem polskich rolników.

Red. / Fot. NSZZ RI „Solidarność”

Posiedzenie Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Węgorzyno, 15 czerwca 2019 r.