Press "Enter" to skip to content

WYWŁASZCZENIE. List otwarty do Parlamentarzystów

Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,
w imieniu osób dotkniętych wywłaszczeniem nieruchomości na cele publiczne oraz środowisk zaangażowanych w realizację ich praw i obowiązków w trakcie tego procesu (w szczególności osób i podmiotów, składających podpis pod niniejszym pismem), w związku z brakiem stosownych regulacji, rozbieżnościami ustawowymi oraz lukami prawnymi, które generują realne problemy dla osób przymusowo pozbawionych prawa własności, zwracamy się do Państwa o podjęcie inicjatywy ustawodawczej we wskazanych poniżej obszarach.Do kluczowych zagadnień, wymagających niezwłocznej interwencji, zaliczamy:

  • I. Zagwarantowanie osobom wywłaszczonym prawa do efektywnego odtworzenia utraconej nieruchomości.
  • II. Zagwarantowanie osobom wywłaszczonym prawa do płynnego przejścia z nieruchomości wywłaszczonej do odtworzonej.
  • III. Ujednolicenie sytuacji prawnej osób wywłaszczonych na gruncie różnych ustaw.
  • IV. Ujednolicenie sytuacji prawnej osób wywłaszczonych i zagwarantowanie uczciwości i przejrzystości w zakresie obciążeń podatkowych.

Więcej na stronie Fundacji INLEGIS
Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniem listu
oraz do jego podpisania >>>

O Liście otwartym. “Celem poprawy sytuacji osób wywłaszczonych, Fundacja INLEGIS pragnie zwrócić parlamentarzystom uwagę na najbardziej palące problemy występujące przy inwestycjach publicznych. Państwa poparcie i wypowiadanie się jednym głosem wzmocni niniejszy komunikat. Liczymy, że opisane problemy rozumieją nie tylko osoby wywłaszczone i ich najbliżsi, ale również inni uczestnicy i obserwatorzy tego procesu: rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, dziennikarze itd. Po zakończeniu zbierania poparcia list zostanie oficjalnie złożony na ręce posłów.” (Źródło)