Press "Enter" to skip to content

NSZZ RI „Solidarność” w sprawie rządowego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 3298)

W związku z procedowaniem w Sejmie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk 2398) i odbytym w dniu 10 kwietnia 2019 roku 304. posiedzeniem Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, NSZZ RI „Solidarność” wystosował stanowisko kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zapisów tej ustawy.

Związek sprzeciwił się powoływaniu ośrodków produkcji rolniczej w zaproponowanej przez rząd formie oraz całkowitemu wyłączeniu spod kontroli obrotu gruntami rolnymi na terenach miejskich. W konsekwencji z tej drugiej propozycji rząd się wycofał. Ośrodki produkcji rolniczej natomiast będą tworzone,za czym głosowała większość Komisji, od wielkości co najmniej 50 hektarów. Przed nami dalsze procedowanie i trzecie czytanie, a następnie ustawą zajmie się Senat.

Zobacz także: Rozmowa z p. Edwardem Kosmalem, Przewodniczącym Zachodniopomorskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” [Radio Maryja, 12.04.2019 r.]

NSZZ RI „Solidarność” wyraził głębokie zaniepokojenie proponowanymi zapisami ustawowymi dotyczącymi możliwości powołania tzw. ośrodków produkcji rolniczej (art. 3 pkt 6 projektu nowelizacji zmieniający art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa). Zapisy ustawowe w projektowanym kształcie stwarzają realne niebezpieczeństwo przejęcia ziemi przez spółki zagraniczne i obcy kapitał, który posiada przewagę ekonomiczną nad rolnikami, mającymi mniejsze możliwości ekonomiczne i finansowe w ewentualnych przetargach. Zdaniem Związku powyższe zapisy dają też kolejną możliwość wydzierżawienia gruntów w szczególności spółkom z kapitałem zagranicznym, które nie wyłączyły 30 % gruntów na powiększenie gospodarstw rodzinnych zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Mając na uwadze powyższe a także wątpliwości natury prawnej dotyczącej niewątpliwej kolizji projektowanych zapisów ze stosowaniem art. 24 ustawy nowelizowanej, na obecnym etapie NSZZ RI „Solidarność” wniósł o wykreślenie zapisów dotyczących możliwości powołania ośrodków produkcji rolniczej i zaproponował pozostawienie możliwości przekazania tych gruntów do spółek zasobowych, czego nie wykluczają dotychczas obowiązujące przepisy prawa.

NSZZ RI „Solidarność” wyraził również swoją wątpliwość co do zmian zaproponowanych w art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej w zakresie dotyczącym wyłączenia stosowania U.K.U.R w odniesieniu do nieruchomości rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Związek podkreślił, że jest to zbyt daleko idąca liberalizacja, która wyłącza spod jurysdykcji U.K.U.R , zgodnie z informacją przekazaną przez resort rolnictwa na ww. 304 posiedzeniu Komisji, ponad 923 tys. ha ziemi rolnej położonej na terenach miejskich. Związek zawnioskował o rezygnację z wprowadzenia wyżej wymienionej zmiany ze względu na niebezpieczeństwo braku kontroli nad nieruchomościami rolnymi położonymi na terenach miast i możliwości ich swobodnego zakupu przez obcokrajowców oraz kapitał spekulacyjny. Należy także zauważyć, że powierzchnia nieruchomości rolnych wyłączona ze stosowania U.K.U.R na terenach miast jest niewspółmiernie wysoka do powierzchni gruntów pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) według stanu na dzień 31.12.2018 r., która wynosi 1 368 936 ha.

Źródło: solidarnoscri.pl (12.04.19)

Zobacz:

Pismo do Ministra Jana Ardanowskiego

Pismo do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi