Press "Enter" to skip to content

Uchwały nr 1 i 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych – wybory 28 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 2/2019
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:

1) Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
2) Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku,
3) Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Lublinie,
4) Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą Zielonej Górze,
5) Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
6) Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie,
7) Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą w Parzniewie,
8) Izby Rolniczej w Opolu z siedzibą w Opolu,
9) Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku,
10) Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Porosłach,
11) Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
12) Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach,
13) Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach,
14) Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Olsztynie,
15) Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu,
16) Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.

  1. Termin wyborów wyznacza się na dzień 28 lipca 2019 r.

§ 2.
Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzaniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych określa załącznik do uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz

Załącznik do uchwały Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych:

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Termin wykonania czynności: najpóźniej w dniu 30.04.2019 r. (wt)
Rodzaj czynności: podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Termin wykonania czynności: najpóźniej do dnia 31.05.2019 r. (pt)
Rodzaj czynności: wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

Termin wykonania czynności: najpóźniej do dnia 31.05.2019 r.(pt)
Rodzaj czynności: sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

Termin wykonania czynności: najpóźniej do dnia 10.06.2019 r.(pon)
Rodzaj czynności: powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

Termin wykonania czynności: najpóźniej do dnia 10.06.2019 r.(pon)
Rodzaj czynności: przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

Termin wykonania czynności: najpóźniej do dnia 14.06.2019 r. (pt)
Rodzaj czynności: podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

Termin wykonania czynności: najpóźniej do dnia 14.06.2019 r.(pt)
Rodzaj czynności: – powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, – przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

Termin wykonania czynności: najpóźniej do dnia 17.06.2019 r.(pon)
Rodzaj czynności: udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

Termin wykonania czynności: najpóźniej do dnia 05.07.2019 r.
Rodzaj czynności: zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych, dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

Termin wykonania czynności: 08.07.2019 r.
Rodzaj czynności: zamieszczenie obwieszczenia wzywającego członków izby rolniczej do zgłoszenia kandydatów w dodatkowym naborze

Termin wykonania czynności: najpóźniej do dnia 11.07.2019 r. (czw)
Rodzaj czynności: zgłaszanie kandydatów w dodatkowym naborze

Termin wykonania czynności: najpóźniej w dniu 18.07.2019 r. (czw)
Rodzaj czynności: podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

Termin wykonania czynności: 26.07.2019 r. (pt)
Rodzaj czynności: przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

Termin wykonania czynności: godz. 8.00-18.00 28.07.2019 r.(ndz)
Rodzaj czynności: głosowanie

Termin wykonania czynności: najpóźniej w dniu 18.08.2019 r.(ndz)
Rodzaj czynności: zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

Termin wykonania czynności: najpóźniej w dniu 08.09.2019 r.(ndz)
Rodzaj czynności: zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

ZOBACZ także: UCHWAŁA NR 1/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Źródło: Strona WWW Wielkopolskiej Izby Rolniczej (pobrano: 2.04.2019 r.)